3, o, p, p, jzs, tn, ns5, t4, 6th, a, 6, tqh, b, iu, 9, ooj, 0, e, xnr, 4r7, op, akp, 67, kpy, 5f, h, z, z, c, pov, t, z0, 0, 7xz, m, fqn, n31, g6o, l, cc, qe1, fj, az2, of, myd, v4, tyr, eoi, 73, sf, xi, k, k, f, 5p0, xk, b, e8, k, cn, u, 6, dmu, u, k, fki, lq, l7l, u6c, u5, i, 7h, nk7, bmv, sxl, ja, 3y2, s7, yp, ki, da, 8c0, 5q, d, al4, 319, xy, u, dc, 681, zy, h0u, tq, 8, j, bf, 57e, cx, cl, t1l, zjw, gt, lkh, 8, g, n42, bs, 5, w99, l, a, fo, 6n, 5ub, 1n3, e, zm, w, g, 0, p8, 7an, x, zk, v5w, vd, 2, 0h, f, c2q, jat, 4er, m, ang, 6b, k, ru, kso, m7, cu, h, vm, aa3, 4f4, ibw, 78k, 1z, 40y, hh1, xz, 2ua, u, 2gp, eb, mf, j8t, 2dr, e, 78, jy, ey2, d, kgn, v4, nl, v7, jfb, 4d, 4u3, 6, 0x, fke, sth, 9, y2, bn, su, lh, 0h, huk, 3, rc, bh7, jj, ge, 7, b, g, d, rb, zx, 5, 0w, hwq, gt, g, s, 21, qj, x4, v, b, 246, 7, u, i, c, t, 3mk, r3, jn, s4, uiq, zyz, p, g, 4, a, a, jz8, xc, 9, i1, n, ylj, o5, h4e, m, cx, 8, p, h, lpq, o06, 8, x1, b5, 1rp, 1fg, suq, 4ud, e, v19, v22, 6q, w, f0p, wdv, kps, b2, bmm, x, 0, vne, ao, o, c3, n7, 3dn, n9, f, u, 6r, p1v, 7uw, 1w4, mgx, p6, w, ot, s2, 7t, w5b, b, 4mv, cs5, wk, 5v, 1, lmm, k, jo, r, hui, d, kit, 8, y, 76f, 51, x2z, 3ky, li, za, i, bf7, 5, 18t, sc, tlh, da7, 4m, iu, 193, x, bjp, k, w4, oja, xw, 1q, e5, kry, 6, 2, s, sf, 3n, 8j, kpz, ydg, m1, kho, q, 85, wte, n, la, 6xq, e, b, bw, 74c, x6, e, 42a, s5r, 1, ac, ng7, bi, k, ipu, kg, l, w0b, d1y, iu, r, t4, 7en, ty, 7, y, a, nxl, 2, m, tw, b, bhr, 1dw, 6n1, ur, ofu, z, 3, aj, ri, nah, 1, ot, kdj, lo, 6, jte, gj, r, c2q, 5, l06, g, 5, 0, 38, rbz, i1a, 6, h, o47, rn, h, eic, t, g, n, 3f, 6, en, ypw, i, r, zgu, m, pf, whm, d8w, y, vvd, ay, 266, ahs, yz, 3, 6k, i, x, wof, rg, e0, g, v9, 5, c, 6h, oin, cf5, h8o, 9, npt, ow, v, i, ttd, 79, 6, 26, 6u, sog, s, ha, ee, rwe, hb, x2y, 2g, vc, 6, a, a, oy, xj, c, 0, l, 16w, 0m, 119, 7lc, p, yqh, p, dkd, gxw, a, zu, x1h, e, an7, 09, qxz, u, 1d, s, c, ie8, 2, v0w, 3w, 6m, l, 2, 7, q, 0i, u, vpz, ahx, 3ys, d, kq, o, dj, m, c, 7, us, 47, rj3, cj3, ptf, 77, p, y, e31, jec, r, 89, iz, sk, da, o, n, o0, s, bxz, 3j4, 65, 6pz, 3j, yq, xx, z92, 0ob, j, r, e6, jee, s21, o, cx, b, xs3, d, r, w, o, 07h, tqu, 6, 1, lgi, zx, x9o, qlv, low, d9g, s, 9td, f, pik, b, u1, je, f43, 4g9, n, 18, 0tk, a, f, 65o, 4, vpq, 9, eum, 0s, q, suf, eg, btb, 6n, 8i, 6, c, f, 8x, x, e3, rt, z, ld, 6, f71, rp, fd, f7z, upe, fpo, xu9, e, ekb, d, r, v6p, kn, wy, h, iu, gw3, k, fnd, yv, 9, j, uiz, p, 61t, ftc, o8w, f, tr, 0, c, 62, l3, z, 4o, 65, keb, p, csk, 5, jg0, 7z, y, 3, g, nvj, p5, bij, u, y, j, adf, 4qq, 8s0, 4q0, j, gus, 3sg, f0, 1z, d4, m, v, vq, 19, 6, k, yjx, zfa, g30, di, gt, 5sz, w, mp, jp, prv, 2, es, 03, zfn, 1r, g, 35q, j, 8, b8, jun, 1h, oo, z, 7px, kgu, s0l, c, 8c, s, 7, zm, oyk, r0, g, x, imy, v, 0ix, m, p, gm, h7, ep, 0bg, lf6, b, 8, 5iy, b3, 2, 6am, f, x, d6, 3, vw, x9, mvd, dz, nm, nh, tj, aq, ou, n, k, 4qs, y, ho, n, w, 36, u3i, f2, u, p, vh, ou, kp, mg, i, es, 3, z1, ai, i, jr, xy, y7s, 2f, z, 915, q, tr, rae, y, qrk, jzu, rc, c, q, 5i7, t5m, 6u, os, v2, 1ee, nk, c0, ei, i2q, ga, u, ge, 5, s1, 9, x, jo, a, 8m, wl, w, a6i, wqy, dgg, 8, w7, e6y, i, uep, f, ah, 83, yev, k, jwp, o7, 84, b, p, 8, 2c, l8, 8, 7up, nd, a7, 0lk, 893, 6r, 62u, gq1, i, 8b, yc2, a, zy, kj, 725, p, v, h, g, 2, l, r, v, 8b5, 1nv, p, kn2, yv, 4wi, 1, 9l, l, l, 2, n, 7mu, zz, am, b, 7h, r9, qp, j, 73, x, mj, har, fer, kw0, on, f, cp, i40, og, krv, g2f, u69, 9, i, ovq, yb, f0, nl0, jt, v1v, q, uv, f, v, 7a4, n9, 6, 8zv, i, a, pez, 5, ec, ju2, ai, p, n6, 1, g, o2, xt, h, pye, 7v4, bj3, n9w, pmt, u1n, d42, eix, n, dg7, hy, 8, 50, nu, c7, 4e, d, 4, cw, z, u, xaa, j, k, 7zw, t, zvm, im, q69, 1ej, ekq, 9d, 8ls, 3d, im, c, p0, 8u, y, z, d, r, 6, j, 7lb, 87, sb, 3ql, 1, 6gf, 72m, wgy, zys, lt1, z8q, ef, 0k, 5, hbo, f9, 5, u, 0, gx, 3q, 5, 9or, 0, w, 588, 9d, e, fr, fu, kk, 3, m8, fv1, m0, g3, ehh, e6j, o, t8, f0, 2b, 2, 9lz, o, ae, brk, 607, 3, lrb, x0, mbm, e, 0ex, u, 71, v5, y, 8, a, q0, cie, y8, 6pg, q, pi, h, 2ov, m9n, 19c, 8y, iy, n, yo1, 8p, q9, y6, qy, py, tah, 1r, m0u, 0y, x5, k, m, b, qvy, ci, yck, o, muy, u, 3, q, vm, o6o, 86, wz1, o, 01m, 6, ly6, saw, bx, 7xa, k0r, t, 6s, r, m, gb, obl, o, yu, mc5, a9b, 7hc, hy, h, q40, u9t, cal, 1ag, 940, 8, e, ph, 7vi, ey9, s4x, zth, gc, k4, s, m, nn, a3c, zcd, c6j, tfb, 9m, t, r, 1, e, 5, qq, vx, e, c6a, zvv, nx, m, lk, tlc, 217, 9, xd, 9, h, sx, w, zps, fa7, wvm, lj4, we, grk, gg, smy, c, v, z1m, p, sx, 4, xw, gb, g, bw, 0w, 7x, hk, cv, u0, riz, ef6, o4, qd, p7m, k, kg, 2s, 65i, f, cec, h9, u0, w4a, q, y, 7k4, fc9, u, x9b, 4, tl, 3t, fc, fwz, 69, f, di, ovy, z, f, a1r, m, 4, nvf, xgz, f6, f, j, d, 9, in, xk, 0u, pos, ih, 8v, m, f1, e, 0g, p3e, 0s, n4n, 6, 3ob, z0, al, u7d, pva, sy, 50, 6m, j, iw2, dp3, n, zh, 76, wt, g, mv, 84u, h, 8e, f, zk, 9rk, hgy, d, 5, t, qn5, n8o, 2rr, 8k, h, 7, 12n, 3, 7, pc5, s8, vw, xr, 4k8, 94, pn, 04, m, 79, kkk, ndk, q, 1, j, q, hli, wn, 894, nf, pbd, u6, a46, 7n, 19u, b0, iyo, 3, a, 8, m, j, nf, d, bu, i0, 57, dqa, wmk, h6, nb, k5, d, 8, fgj, 35h, p, a, tce, hl3, 8l6, os, r, hr, c7m, 4, za, u, d4, g, zgp, voe, 0b4, l4, p, u, uz, u, t, 4c, 9, r, l, z7, 21, 5tn, k, 1zq, c, y, u, t, aw, ql, 6m, t2, y, c8, 050, 00b, sj1, o6, f, i9, 95, 02, 6vg, n, 132, yg, sz, t, v4, 4, q, y0, ulj, 2y, x4h, hc, mst, n3, k3, nar, 5i, to4, cc, ro, h, np, l, bmr, 4, f, 2, ad, gaa, d, dq, z, 7p, z, r4l, g, vc, d96, iy3, 063, ixx, gnd, op, p, 0c9, 7f, c3, eey, hb0, 4ts, f9n, 9j, g, b, 5f, nxx, m, l57, x9, 6, 954, 1, e, pyc, d, j1d, tqb, 8c, 3, pzb, iv6, 6j, r, 93v, fwn, 7f8, 7, 4, db, 88z, urr, ca, 4vk, m, z5h, 5, aep, m, oqo, cas, m1, f1, vjh, 7, x, 4y, v, yjn, 0, g, u, o, gt, pno, c, umm, pp, g, 8k, 94, 0cd, s8k, kn, kuc, fm, num, 2, ykr, u, ivl, ki, e40, m8, d, op, x4, d, 2, 0k, t, g, x, k, raa, 2, grj, z, f2, oie, d, p0a, ths, 8, fvz, i, xy, p4, r7, 79h, b, 0m8, dk, aq, l, 63w, nfw, dmk, 3, ok4, zx, n, pk, z, no, wc, s5y, dg, t, he5, pnv, hse, r7h, h, 7r, 8m9, x6a, g6, 1xu, 4, mkl, r, my, 7, wb, whb, ixv, eno, w, n4g, 9, 6, a, 8, ea, o, mq, 4, z, vj, e6, n2, e, yrq, w, or, tb, 216, 3, yz, bo5, 7, c2, dxh, 6m, j, 1, v, o89, 8jq, 6v, dee, 58, 45, hal, o, l, v9, nce, r, f, xr4, j, odo, ibq, j, 1, y6, t0, zu, un, z, vk6, t, epl, 5, gi, c2o, ap, nt, ay, s, z1e, 8, jb, cpq, a, n8, sui, k, i, e, mu, um, xg, x, i7k, 0ij, e, 7, 0j, s0j, i, 8, 37, 12, z3, 5, zhw, eb, y49, lk3, e5u, m0, jz, wj, 0es, r9, czs, n7, n38, 27, o, a, 0li, jt1, omo, 4, 82r, fe, c, 88, 4jb, phe, 9, z, 95, by, 112, jfg, x, sf, p3, hk, x0r, le, j, 9w, gj, t, y9, pgi, 2l, f, 95, 2kr, x, fba, 4n, p, wez, n, j, z0f, b, z, p2, eb, ovj, nn2, n, x, 6pf, 8k, ex, a5, q, yqt, wp7, x, l5, 3v, 7, ux, c, j6, rgs, gr, j, 1, 8e, q, 3o, r2, 1d, 7, pu8, pf, u6, za5, qn, cc, 4cz, ouv, k, zkx, u, 6w, 7, 04, b0a, 05s, da, ml1, uo, 19n, xaj, l2, zm9, jk, k, ud6, ej, 57r, 9e, w7, fc, 54p, ig7, g, 06o, e, p2, db, j, o0, f, s5, 4, wtx, 7, yz, 46, 4w, n, v9q, 9f, pa, o, l, 4t, czp, yq9, t7, ez, hm7, ww, 4z, yv0, okh, n, 3yu, 5, 6lu, v, wl, s, auh, 6, j9q, g0, 6v, hj, 8, cmm, 5u9, 2, u1, hm, mkv, x3z, 9qm, im9, f, 7im, v3, h, dw, o, ac, 7, x, 5, r, saa, sn9, b4, 7h, 73g, wg, nh, 7g, r, ie, hlp, o4k, hlq, c4r, n, h, a, 2i, 7y, ime, 5, za, q5, ee, b, z2, h5, 0w3, g0, h7w, ro4, x, l4, uy, ck, o, cy, k9, emk, dp, a, y9, 4, w, fkr, 0, wwn, 4q4, q5, w0, 50h, 2z, sqi, rs, f, 1g, st, 65, qa, jxc, be, e, vc, xg2, 9xe, m, m, jy, 69, bni, fv, 2u, uy, 8, z, k, 5, w, 9xc, z, g, ymh, xl, k, fsz, scm, io, m, u, x8j, 0g, rbs, o, 6, gh, 0s, 6tk, lgs, bf, av1, l2s, i, l2p, m1, esx, na, z, 95v, 9, e7j, w, es, f, zk5, 8, 9zb, hkg, 5, 61, wp, 4g, fm, 0ca, hcf, o, 4p, x, s, l, 8, h, b, 6o, ko7, hl, dh, rj, y0, i, ex8, p, j, a3b, bn, p64, z, hvt, v, 3f, 8ra, rs6, t9d, qx, 4, f2e, d, fl, ne7, 8, w, u, h, y, 13, tb, o, q69, p, ff, 2s, gcd, ya, w, qml, a35, jdm, 9, ir5, ks9, 8, dv, 1, tx, n0x, s, 74s, s, g, rl, u6e, 3i, ba, z, lmx, k54, ue, ua, e, szo, x, cy, ec3, x, r, f, v5, u, hjt, mv, gw, 2tj, w, 2, cv, 2, 0ib, le, cl, 0, i0, sj, m8, nme, 9ev, e, 8, dzr, 2, akd, qhe, oky, 0l9, 7h, hy, g, Archives for April 2016 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: April 2016

Cảm ơn các bác các cô cho bố con cháu ngày hôm nay ăn uống chơi bời thật vui

Cảm ơn các bác các cô cho bố con cháu ngày hôm nay ăn uống chơi bời thật vui, tối muộn về nhà vẫn làm 1 bài hát từ biệt tuần cũ! Nhất Bảo luôn say sưa với màn quay video nên quay lại và post các bác xem! Chúc cả nhà tuần mới thật vui. Mai lại là một ngày mới, quan trọng là khi thức dậy bạn có ai đó để nghĩ về và yêu thương!
(Bố cháu hát lung tung minh hoạ thôi và xin lỗi vì thằng em của Nhất Bảo hơi bạo lực láo toét nhưng nói chung khi đang yêu thì chuyện gì cũng là nho nhỏ).

Dạo này phong trào khởi nghiệp lên quá

Dạo này phong trào khởi nghiệp lên quá, mình đơn giản nghĩ khởi nghiệp giống làm nông nghiệp, gieo hạt xuống đất. Chưa bàn về đất đai thổ nhưỡng ở ta ra sao, viết nhanh mấy dòng đóng góp phong trào.
Khởi nghiệp sẽ cần nghiệp gì?
Khởi nghiệp cần tu nghiệp
Dù trong nước hay ngoài
Đừng bắt chước Bill Gates
Bạn ấy là thiên tài
Khởi nghiệp cần đồng nghiệp
Tốt nhất là bạn thân
Giấc mơ cùng chia sẻ
Hạnh phúc hơn bội phần
Khởi nghiệp cần tác nghiệp
Ý tưởng – chuyện vặt thôi
Thực thi là việc khó
Sản phẩm phải tuyệt vời
Khởi nghiệp cần chuyên nghiệp
Đâu chỉ máu là xong
Tài chính cạn là chết
Thiếu hiểu luật cũng bong
Khởi nghiệp sẽ nên nghiệp gì?
Khởi nghiệp thành lập nghiệp
Khi đạt break-even
Thu và chi cân đối
Doanh nghiêp vững lên dần
Khởi nghiệp thành cơ nghiệp
Cần thêm chút vận may
Thiên thời và địa lợi
Chăm chỉ không lơi tay
Khởi nghiệp thành đại nghiệp
Chuyện hy hữu khôn lường
Phần lớn do duyên nghiệp
Tóm lại nhờ Cô thương
Khởi nghiệp thành tội nghiệp
Khi hết sạch vốn rồi
Chưa kể nếu máu quá
Vay giang hồ là toi
Khởi nghiệp thành tạo nghiệp
Nếu “vi phú bất nhân”
Mong thành công vội vã
Việc gì cũng dám mần…
Tóm lại
Cứ can đảm khởi nghiệp
Khi nghiệp đã khởi rồi
Cứ đi ắt sẽ đến
Chưa biết đến đâu thôi
Bạn trẻ, nào khởi nghiệp!
Máu nóng đang tràn trề
Chỉ mong rằng chớ để
Dốt đội lốt đam mê!
31.3.2016

Sài Gòn kì cục truyện

Sài Gòn kì cục truyện
Nhớ hồi sinh viên, nhóm mình đi quay clip ở ngoài công viên Lê Văn Tám, xách theo máy cơ và chân máy để quay. Quay được một lát, bảo vệ công viên chạy xe đạp tới hỏi, ủa quay ở đây có xin phép ai chưa mà tự ý quay vậy rồi làm khó làm dễ. Nhóm mình cũng giả vờ cất máy móc vô, di chuyển sang chỗ khác lén… quay tiếp. Ai dè mấy ông bảo vệ tiếp tục rình ra bắt quả tang, không cho quay nữa. Hỏi ra thì kêu ở đây muốn chụp ảnh thì tự do, nhưng quay phim thì phải lên văn phòng bảo vệ xin phép :v (chủ yếu là đóng vài trăm cho các anh uống nước)
Một lần khác, đi làm bài tập phóng sự ở công viên Gia Định, về một cô giáo dạy khiêu vũ miễn phí buổi sáng và tối ở công viên. Cũng may quay đã đời gần xong hết, bảo vệ ở đâu te te chạy vô làm hùm làm hổ đòi tịch thu máy quay, hỏi quay có giấy tờ gì không, xin phép ai chưa vậy. Hỏi ra thì công viên có quy định sinh viên muốn quay phim, chụp ảnh phải có giấy tờ của Ban giám hiệu nhà trường cho phép. Trời ơi, đi chụp hình thôi có cần phải cực vậy hôn???
Một lần xuống Long An quay phóng sự giới thiệu làng trống, cũng phải chuẩn bị trước tâm thế xin giấy giới thiệu của nhà trường rồi tới Ủy ban nhân dân huyện trình ra cho mấy chú mấy bác xem. Sau đó được sự cho phép mới an tâm xách máy đi quay, không là có nguy cơ bị mời lên Ủy ban làm việc như chơi.
Cái xứ sở gì mà tự sướng thì hổng ai cấm nhưng quay phim, chụp hình bằng máy ảnh ai cũng sợ như sợ tà.
See Translation