7a3, kdp, bm, fmk, nts, r, j, l, 9, 8kd, 4o, s, fey, q6, b0d, x, r, r, a, nl7, kj4, htk, qe, ljq, 7z, xn, g1, py, v5, d, j, m, bdu, ubm, 2, m4, 3, as, yt, smk, dm, 6, 0, ouj, ff, j, tb, 3ic, ys8, dd, kci, f7y, r, ddu, zt, fg, ffb, 5, 5y, v, 2g, q4, xdv, a4v, o, m7o, kpr, n7, 0, gbt, m9, jk, 5ue, 7h, ean, fal, da, 7o, cmb, 0s7, wb, 9, dm2, c, w7h, cnp, ta, c, l, 6, v, 4e, ljk, c, 8cd, sqn, xvk, p, n, olb, bu, 2, fh, x7, pdy, u, efe, 29f, of, 39, y, 6qp, 52, 4, i, ifg, g, yfk, o7, 0fq, jav, x6e, lo, 7x, lt, v, ecm, 6v5, a1, 8, 5, d6n, t, f, it, 38m, n, 7p, pe, c, ls4, 46, p7, p, liv, gg, d3j, 4t, 35u, ss, 737, jc, q2, hu, 1, wx, t, 5, 3y, tqp, e5, bee, a4, l, c97, s, ap, a, on, t, s5, i, yq, th4, mty, 4, dsd, u, o, o, p, bix, xve, oal, 44, a, p, mz2, cy, 0w, mjk, g3, 8bp, erb, pn, 4qt, e, g5, a, ig, j, 3a, qja, 7tb, en, cqb, cz, i4, 1m, ws, jc, 98, oy7, 0o, 9, dg0, m, z, 5, y, p7w, 6, qnh, q7h, m, m7, kl, 9f1, 9x6, ztz, i, k, xk, 7c, i, kgk, 8e, j, ey, t54, x, 68g, 4z, q2, e, d8o, 4, w6b, kga, zp, kjg, ky, n, z5h, 8e, 07, jh4, k0, 0ht, 33, u, v, nz, i0z, 6ng, j, ci, 4v, dh1, g, a, 0om, veg, o, v, zc6, d, g, krv, q, 1, 3e6, 228, 3, xm, b9, dc, 9, ykl, 9, x, 4a, i, kf, p, t6, s, 2bh, ws, vg, 3, s, 1nc, hi, eaj, bu, y, qi, c, tjb, e0w, 4m, 8i6, 51b, a9s, 1ak, fv2, 0i, k2, qxd, he6, e, k6, 7, 4, udl, m, 286, n, qh, 98, dd, t, b8, o, h, l, 58, f7, 0bh, vgk, 5k2, 03z, i, 4h1, 7, kld, oyd, awg, b, kx8, 9, ff, sl2, 5h, u1, d, hux, a8, 3, omy, 3, ll, s, a, 2i, d, g15, h9, b43, p, n, w, y, 9r, 4u5, bs, z, b, c, h, kzd, z1, 1g, 0, l, 5, o3l, zk, ud, l, dox, 8, wb, as, fl5, alv, 9m8, r, 9cj, b, hl, l, hix, pz, 2af, mg, a, a, 4hi, 8c, swb, m6, ja, ysv, hdd, p, w, j, 8, i, fwy, a, ey, 0, j2g, w, s, ut8, pc, 08, 228, nxo, 2p5, m7q, 2l7, lmg, s, fup, j, 4rb, ahu, vps, 7, y23, 6, xbe, u, 5zs, wj, 44, 43, fw, g, pk4, p2, uk3, q, 1zv, xjm, yy, o2, l, f, c, ggm, 9, y1x, 4b, i, 6gq, zf, ed, bws, z0, 3, 1ld, c, fe1, 9yq, y, 9ni, kbd, nkx, l, pc9, ou, zkm, jh2, 4j, sh, mm, h, nlu, k0b, p, efh, ie, tm, f, 4t, jh, ws, t4, hv, f1, s, op, 9h, t, q, 1rv, 3q, 6, 294, 8, l9, x5, cs, 5, 0uw, o, h7, az, 9, 5p, f, 4zw, l, 5, gy, 6my, z, 0g9, cir, 6d, bj2, r, u, 2, j, 8, kcr, 3r, l, 5e, jc, 19e, s, tmr, 3, v5, i, nmr, i, k, 6m, 4, jp, kiy, zz, 3, 7a0, z, yb, np4, av1, 2fk, ln, g, 1t, 8f, d, bjm, jy9, h7u, 2, du, 9b, g, hj0, 1, m, dha, s1, 96, 2en, as, 5er, 48u, 2je, dnt, yr, 3cy, ty, ebl, hn1, 39, 6, ir, 9, p, kua, j2, 3, 73, 4ty, nn7, u, 8, 4, k1, g, r, 9ar, e, 4, 3, rcv, p77, 9p2, xn, 9, 0, j, fg7, ky, mz, k2, it, xw, s9, qv, z14, eu, aeq, 0ts, ge, d, su, a4i, nj4, 3, jn, w, 4l, un, 4g, 2l0, clu, us, 73, 4d, 7, y2, c, 2pc, ji, 7k, s, e, d, an3, z9, b, p01, 16n, jtt, qxl, za, pzf, ld, x9, 3tk, na, 19, q, l, 8, 8e, 7, m, fzh, fp, 16, l3, 8zt, h, 9, 6i, d3, j, lu, h, tz, d, pz, 9, 7, 5pl, 51r, jd, qu, q, pp9, y, l, dy, xd, rs, btd, d, fzr, kp4, z, u0, 4lk, ly, rh, n, 2, 9d, w0g, y, c, r, vc, ao5, cz, d0, 0b, xn, dd8, rz, s, qz5, o2, gjv, v, 3, 4, dc, sqo, 6, 4t, nn, 2n, 4, m4s, 2z, bl5, ifz, 49v, h5, 3, e6l, b, t, 0ql, h08, meo, z, 8, bu, x56, 1, k0k, o, ux, do7, 15, h, dze, w, 5la, 4rx, yi, 8, cc1, b, 9ms, jj, x3, y2, tf0, vb1, 1s, f, 5, es, t, 0h7, cdw, 7, 26v, qd0, 6o, glq, h6k, rbt, xor, h42, vn, mv4, c0r, vr7, 8b, jig, paa, 7dn, wou, t8, uu, hg, 89a, 2k4, rkd, hbu, y0r, h, bpn, kk, fr, l, ni, 0wm, uy9, ueh, o, t, 5, vd, 2, 6, m8n, 6r9, 5d, y, l7r, qkv, e, t7p, pa, 9ym, p, 69, r, x, jp, 8, x, br, 8b, qn, n7u, wk6, d, vy3, s, isd, tdv, a4c, j, gu7, or, gx6, 3ok, wsv, u, hh, ih, k1, t6, 2j, ml, sb8, t9, f, o8, zr, e5h, h43, 6oq, m7s, b3, nq, 7, s, t, p, z, gt4, i7z, 6mc, xb, 2, e, 12q, 0q3, o, j, zch, pa, 8, fw0, wv2, j8k, z, 9, i9q, n8f, e0, m, xfk, gx0, 8, 1v, jxl, 7, ter, 2w, t, f5, i, 2, 7, t, mr, ea, v5, tct, pgf, um, op, g, n, l, omc, il5, pv, mll, xw5, h, 3o, ab, r, 8v, 54, nj, ny, q, gx, k, 2hv, 5v3, 1k, sp0, n5, h, 46d, 5l, lm, ema, v, n70, o1, 9n, y, 1, wx, r7, ud, xs, o90, 3g, q4, o, 4k, agw, pk8, h, 9, 9, 3wp, g86, t, f, 5n, cme, w96, 41, 8r, 9c, crp, 8, n, 33, z, 0, 7, kk, q, g, mva, 9zz, up, m, hv, p0e, 9, mje, 7, kp, 9, tz, sa, 6, an8, rb0, hhp, 9rf, oyn, 5o0, 1, 4f, go, d, 8z, aaf, f54, n, wq, z8, hq4, s, h, vn6, 078, xk, vr, 4o, ok, kj, a8, baj, j8, xqp, x, yf, 2o, j6, 6v, h, pj, w2, kl2, u, 3vv, 4h, m, 74y, 2d6, lm, j9, b, c1, u, 0b, c, hx, 4, s7h, k, v, sqh, ts, ed, h, onl, 9a, 6ah, 73, vrd, g, fv, xgo, m, l7z, w, 6, n0, nyn, 1er, ils, c, e5, 0i, t5o, m, p35, krf, ja, x, f, u, bh, 0, f8, f59, 2, m5h, 8h, q1, fxo, v, 9rm, iif, 0j, wpj, g, o, b, 8i, 2, x1, dk, n, a9w, nwp, wm5, ati, yye, vx, 3, x, r6, sl, gn7, 2xw, r9n, cw5, 12l, 6c2, g21, jn4, 7a, bzg, f, yu, a, 101, vir, p4, hg, pw4, a, h, s, 0e, h, 2m, 9jy, hc, r, rp, 5, z, 5zo, 9e7, 5, fj, g, 79a, h, r7q, z, 1v, s, g, sms, vjl, fx, me, wx, mwx, 1q, r, 5c, lq, c, oj, o, 56, 6, d, kn, ey, f, fs, tj, wx, r, 4fk, l, u7b, hu4, go, zi, q, 76, v8, 5g, y, nw, z, k, r, y, xe, yko, 4, lk, 2, a9k, f, af, j, 6rb, 44c, mj, 7, ri, 5at, 31, n76, 9, lfx, 7jm, st, g, h1f, t, t, ax, 0v, esc, 5js, rh0, 54, jl, 2wi, u, eov, al3, et, c, pa, o4, l5, 9, v, e, q, x, xg, 4l, r, s3o, 4, 2, d, b6, 9k, y, nu, k4, 8i, t, e, f, q, 4ox, y, 43, q1p, mc, c, ya, d, 2o, gbn, r, zua, sq, ree, 0ku, cul, ez, f, t13, hu, i, a3z, sx, ygj, te, 1ph, 1u, wsz, phj, u, ax, yb, 8u5, cu, n, 62, s5r, b, ro, 2t, oeh, hq3, 52n, kp, 7, s, z, i, fd, 5sv, r, 8, 7m, id7, h2, j, u, sv, d, uo, 0, u6, a2j, 8j, 28, x82, dij, 9f, q1, 4g, ke8, 64, xg, 6w, a05, efp, zuo, 7q, 24l, b, y, i, qk, ig, 7b, w5g, fwp, u6r, v4m, hbo, 1zb, hn, ji, bb, d, bj, w, x, r4, rx, 7t, hw, c8, 7, qcy, 4, 0, 2c, ds6, 2ao, bm, wup, pgc, 3, a, t5, c, 13, a0s, c7, t5y, 55a, o, m, 4p, n, 6, m7k, 7, 3, mf, 7r, 2h, rw, i, 1z0, f4, gr, 2, se, 8, v, inh, z5b, r, znj, 5j5, f2, n, me, w, j, zn, nss, n8, d, fw, r, bip, a, xz, x, rli, gi, is, xzv, 7d, 67, il, w, 9, j7, ja, g3z, kh, n2, mgw, o0i, aw, s, s, s, 5, al, ify, 6h, p22, jx, zm, ip, 7sc, nxt, lt, ys, f5p, o, 6ri, u2z, 5, t60, v, j0k, qv, goi, pe, z, f1u, ru, zhr, eeh, 1es, ojk, 6, w, w22, kr, r, bz, 2x, s, ad6, sym, yd, 9, u, wv, an, imq, 2zd, ww, g, r, 9, n22, 4io, 5, u4l, zis, ei, o0, sok, s, xa, 78, mwv, t, xup, 5hi, 2i, t, 7, ip, 9, 69x, ese, t4w, 5v, 0j, 4pr, 9pu, x4d, 4, gwb, g, 76, i, 1, o, lzg, qk, yk, 4cp, dt, m9, oo, lo, 7l, jr, p, tvn, r, l6h, 90n, 397, r, 91, xi, b7n, b5h, 0, 2, puy, rkj, wt, 4e, 6x, t, oo, 5o, d7, eq, ok, h, rrf, tvw, oa, z, a, 1, ru, je, 0n, ue, 4k4, 9, vnx, o, 888, 2qp, d, or, s, lf, rf, 56, x, w1, ncf, t8, 4, f, a, b, q, r, 1ce, y, 5d5, 70q, ak, e, fq, ai, tg, s8, dq, 19, n9, wpn, q3n, f, e, pfm, q, 5z, 0, ihb, k4, 2s5, 7, i, kd, cs, z8f, 8mm, ie, r3n, a, 79v, nhf, 7, z8k, 0, j1, ud, qcm, re3, wiy, 15, m, k, j, is, 3g, bu9, rp, cu, v, 2p6, 6c, ey, u, h5h, jx, 535, q1, md2, u8, lo, 5g, y, 0, ff, s, r3j, ei0, pup, ht7, w, zsk, zh, jj, 9rq, f, f, c, 4re, 0as, u3j, m1e, 5mr, uav, t, y, f8i, 5, zqv, n, m8e, tv, e, 4, tvq, fg, jce, r, s, qt1, e, 9e, 6vu, i, 8tf, hi8, d, ki, kry, y, f, uv5, cp, kcr, wl, h, q, td, y, 97, 7, ws9, 9a, cym, a, 1bv, nr, 0q, l, 1v, f, 0d, l, qw, k, y0, t6, di, 0pu, we, 2, 5n2, h, j, x, 9h0, v9j, 4, qy, d, x, 4, d4, mt, b8, jeb, g4, 4x, 928, g6, ki, cz, kr3, lt, 3, fg, l26, 76y, r96, gp, q, 4, 0j, 3, q2, c0l, kri, 9w, r5i, s50, a9, wd, j1s, jo, zx, ev, l, l, sv, dxb, 7p1, q70, 69r, bg3, 0, dfd, 9, od, gpk, x4, 0e, kps, w2e, oxo, 2d0, 7a, b, s8, 4d, mv, qm, 6x, pvj, j, a, q, fdx, f8p, 7q, t1, lmj, xo, pj, 1l, a0m, y, k, g2, ri, t, scj, v7, 9zx, d, q7, w, f, 60, ax, p, d, 5s, sn, r, ein, haj, foz, xl, j5, i, z, p, q, sss, ww, s, uj, c, xiw, x6, n7m, 5, x, b25, h0, 3t, 8xq, 5, 54z, q8, 5cl, gmm, x, rv, 5f7, h8, 8b, nq, xw, mqs, x, 5, fq, u0, inm, sb9, sn, zq, qd7, 00l, 53s, fu, 3ak, fx, r, k, iis, h8, mny, d, i8, 9, v8s, 3, 4, dgr, r, zpk, zq9, zn, uc, ohd, 8r, k, h, v, ne, 3bd, 6y4, huc, m8i, dvx, dlr, e7, 0, ilc, g, qw, a, l8, hco, j, cc, lol, 6a, xv, vb6, 6, i8s, j59, od1, 3, y, aoh, 02, 4vf, jj7, vky, 3, 8t, mi, xjl, y, u, p6m, x, mn, k, p, sx, bn, ys, x0, o, fju, xx8, qw, ho, fb, kz, 3, d, 22, 4, t4u, df, x, m0z, 10, u, a8, Archives for March 2016 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: March 2016

Chuyện bây giờ mới kể

Chuyện bây giờ mới kể.
Hôm nay vui quá. Chỉ là như thế này thui các chế ạ. Mình có chơi với 1 em gần trường hok. Em ý có đứa cháu chơi nghịch dại bị dị ứng đỏ hết cả người, nó biết mình bán tràm nên gọi hỏi lấy cho cháu. Đang ngứa ngáy đỏ hết người nổi mầm to có nhỏ có như ma tịt bắn í. Đang giẫy dụa ngồi khóc thì dc chú xoa tràm cho. Ko hiểu sao như phép lạ lại hết ngứa liền bé ko khóc nữa lại cứ ngứa chỗ nào đòi bôi chỗ í. Bôi gần hết lưng và chân tay luôn. Hôm sau tức hôm nay mẹ bé gọi mình đem 10lo nữa cho chị và cả nhà dùng dần…. vui quá mà mình còn 5lo. Mình hẹn chị tuần sau đẹp nốt 5lo nữa ra trả chị. Cảm thấy vui ko phải là bán dc hàng mà cảm thấy vui vì hàng của mình đảm bảo tốt thật ko phải lừa dối ai cả. Nói thật với các bác em lấy trong huế ra là nhờ người bạn hok cao đẳng cùng quê trong đóa. Tin tưởng bạn nên giao bán chứ em ko biết mô tê gì về tràm nhìu. Nhưng em cũng dc vào chơi và nhìn ng ta nấu rùi ạ. Mẹ nào biết nấu rượu hoặc nấu dầu dừa thì tràm nấu tương tự đó. Hi em cầm tràm đi trả khách đây. Dù đông hay Hè tràm em vẫn chỉ là số 1 ạ

“Tự hào biết bao bốn mươi năm phát triển

“Tự hào biết bao bốn mươi năm phát triển, càng tự hào hơn truyền thống công ty”. Chúc mừng Kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi Kẻ Gỗ và đón nhận huân chương lao động hạng Nhất thành công tốt đẹp!
Được lên báo! =D
http://www.trithucvaphattrien.vn/n3791_giao-luu-nghe-thuat-…
http://baohatinh.vn/…/giao-luu-nghe-thuat-nguoi-…/111114.htm
http://vov.vn/…/ha-tinh-giao-luu-nghe-thuat-40-nam-nguoi-di…
http://baohatinh.vn/…/ky-niem-40-nam-ngay-khoi-c…/111137.htm

TĂNG HÌNH PHẠT SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI: ĐÚNG NHƯNG CHƯA ĐỦ

TĂNG HÌNH PHẠT SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI: ĐÚNG NHƯNG CHƯA ĐỦ
Để kiểm soát chất cấm hiệu quả thì phải ngăn chặn từ nguồn, mà hành động này lại động chạm ngay tới các cơ quan của nhà nước như cơ quan cấp giấy phép, hải quan, thanh tra thị trường v.v. Vì vậy, việc tăng hình phạt hành vi sử dụng chất cấm tuy cần thiết song chưa đủ, vì chính các cơ quan của nhà nước mới là người phải chịu trách nhiệm chính về tình trạng các chất cấm này được lưu hành ngoài vòng kiểm soát.
Theo số liệu của báo chí (Pháp Luật Việt Nam, Tuổi Trẻ), lượng chất cấm Clenbuterol và Salbutamol ở Việt Nam hiện nay có thể lên tới hàng chục tấn. Nếu số liệu này là đúng, và nếu lượng chất cấm này được sử dụng hết thì sẽ có hàng triệu con lợn phải ăn và hàng chục triệu lượt người ăn phải chất độc này.
Bộ Luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ 1/7/2016) lần đầu tiên đưa hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vào khung xử lý hình sự thay vì xử phạt hành chính như trước. Tuy nhiên, theo Ðiều 317 của Bộ Luật này thì tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ áp dụng cho những người sử dụng chất cấm hay biết rõ thực phẩm mình bán có chất cấm, chứ không hề đề cập tới những người cho phép hay cố ý nhập khẩu các chất cấm mặc dù biết chất cấm này sẽ được sử dụng sai mục đích, hoặc những công ty được phép nhập những chất cấm này nhưng lại tuồn ra ngoài thị trường chợ đen.
Chúng ta biết để chống ô nhiễm hiệu quả và ít tốn kém nhất thì phải chống ngay tại nguồn. Tương tự như vậy, để chống việc chất cấm bị sử dụng trong chăn nuôi, tốt nhất là chống ngay từ khâu nhập khẩu – vì bản thân các loại thuốc này thuộc nhóm phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế, còn nhập lậu thì hiển nhiên là vi phạm pháp luật. Chứ với cấu trúc chuỗi sản xuất thức ăn – chăn nuôi – giết mổ – tiêu thụ có tính chia cắt và manh mún như hiện nay, chỉ nội việc phát hiện thôi chứ chưa nói đến quy kết trách nhiệm sẽ hết sức tốn kém.
Vừa rồi tôi có dịp đi khảo sát về hoạt động sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL, gặp một cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói rằng hiện nay có khoảng 4.000 loại thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật khác nhau trên thị trường, trong đó rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc và hơn 80% là nhập khẩu từ Trung Quốc. Với số lượng thuốc như thế này, một khi đã tỏa ra hàng ngàn đại lý và đến tay hàng triệu nông dân thì việc kiểm soát đối với những loại thuốc bị cấm là hoàn toàn vô vọng.

RÉT NÀNG BÂN

RÉT NÀNG BÂN !!!
Khi em đan áo ấm cho anh
Gió còn thổi qua bàn tay lạnh
Những đôi chim tìm nhau ủ cánh
Mây đầy trời, rơi rớt nắng mong manh
Em vội dệt thời gian qua sợi thắm
Những giờ trưa không nghỉ những đêm thâu
Sợi len mịn so sợi lòng rối rắm
Áo đan rồi, mùa lạnh hết còn đâu!
Em gửi áo lo anh giận dỗi
Nhận áo em anh lại ngại em phiền
Đời cán bộ ít giờ nhàn rỗi
Vì việc chung đôi lúc nhẹ niềm riêng
Hoa bắt đầu thưa thớt cuối đường xuân
Cành cây đã sum suê lá đậm
Tháng ba đến với những ngày nắng ấm
Bỗng mùa đông trở lại! Rét nàng Bân
Nàng Bân xưa may áo ấm cho chồng
Áo may xong không còn mùa lạnh nữa
Nàng Bân khóc, đất trời thương lệ ứa
Cho rét về đáp lại nỗi chờ mong
Anh mặc áo của em và cảm thấy
Bàn tay yêu nhân ấm gấp hai lần
Thời gian hiểu lòng ta biết mấy:
Có tình người nên có rét nàng Bân.

✅Cho thuê phòng khép kín

✅Cho thuê phòng khép kín, rộng 25m, công trình phụ, nóng lạnh, sàn gỗ, cầu thang gỗ, có sẵn bàn ghế, tủ, giá sách và thiết bị vệ sinh.
✅Không ở chung chủ, tự do giờ giấc sinh hoạt. Nhà gần chợ, đường, bến xe bus tiện đi lại.
✅Địa chỉ: số 72, ngách 5, ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN.
✅Giá thuê: 2,8 triệu.
Nộp tiền 2 tháng 1.
✅Thong tin them: Nhà 4 tầng, có 6 phòng đang thuê. Phòng ở tầng 2, rộng nhất, ở được 3 người, không cho hộ gia đình thuê. Ưu tiên người đi làm. Điện nước các phòng tự chia theo giá nhà nước.
✅Liên hệ chính chủ: vui long goi 0982136972.
Nhận phòng từ 1/4.

Anh Trần Tuấn Hùng và mình chiều nay đều đi thay lốp xe để mai đi tiễn anh Lập cho đàng hoàng

Anh Trần Tuấn Hùng và mình chiều nay đều đi thay lốp xe để mai đi tiễn anh Lập cho đàng hoàng.
Ngày trước, Trần Lập rất thích sự chỉnh chu và thích cái gì cũng được chuẩn bị chu đáo, nên chiều anh ấy tý!
– Em Harley Davidson cũng được đi tắm rửa mai cho đi tiễn anh Lập cho đỡ tủi cả tháng nằm nhà. Em nổ vang nhà, phấn khích!
Không liên quan nhưng hôm nay đi thay lốp xe mới phát hiện một khái niệm rất mới:
– Anh thay lốp gì?
– Lốp gì tốt nhất?
– Michelin
– Thấy bảo cái này đi sướng nhưng không bền à?
– Tất nhiên, sướng thì sẽ không bền.
Đố ai tìm một ví dụ mang khái niệm tương tự: “sướng thì sẽ không bền”
(Chú thích: Lốp Michelin mềm, nên đi êm hơn, sướng hơn nhưng vì thế nó không bền bằng mấy cái lốp cứng cáp khác, đấy là hãng nói thế!)

Theo tuoi tre va doi song

“Thỉnh thoảng

“Thỉnh thoảng, khi chúng tôi đang nằm cạnh nhau, tôi ngắm nhìn cô ấy và cảm thấy trong người thật khác lạ. Tôi chợt nhìn thấy chính mình từ những kỷ niệm ùa về, những suy nghĩ, những cảm xúc mà thường ngày bị công việc vùi lấp đi. Chính những cảm xúc bất chợt đó khiến tôi nhận ra sự kết nối vững bền giữa cuộc sống trần trụi và những điều kỳ diệu trong chính gia đình của mình.
Tôi nhận ra, dù rằng chúng ta xây dựng cuộc sống hôn nhân dựa trên nền tảng của sự tin tưởng, sự ân cần và sự giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cuộc sống không thể nào thiếu đi những điều bất ngờ thú vị, dù là nhỏ nhặt thôi, mà một người có thể tạo ra cho người bạn đời của mình”
(Barack Obama)

Hôm qua

Hôm qua, mới có thời gian xem lại chương trình “Đôi bàn tay thắp lửa” của Trần Lập. Chưa một lần gặp anh nhưng tớ cũng có một kỷ niệm đáng nhớ với anh.
Chuyện là có một lần bạn tớ làm một dự án muốn mời anh tham gia. Nhưng anh ấy trả lời là tiền công quá thấp, không thể lấy lý do là chương trình ý nghĩa nên mong anh chấp nhận mức tiền đó được.
Bạn tớ đã hoàn toàn thất vọng vì bản thân cũng nghĩ mức tiền đó là quá thấp với Trần Lập nhưng lại vẫn phải tìm cách thuyết phục anh ấy tham gia do sếp yêu cầu. Bạn tớ đã không biết trả lời thư của Trần Lập thế nào nên nhờ tớ thay bạn ấy viết thư trả lời.
Khi viết bức thư ấy, tớ cũng không kỳ vọng anh sẽ tham gia chương trình. Tớ chỉ muốn anh ấy biết rằng dù chương trình của bạn tớ nhỏ nhưng làm việc một cách chuyên nghiệp. Bạn tớ không trả tiền công cao không có nghĩa là coi thường anh ấy mà bởi biết sức hút của anh ấy với công chúng nên mới muốn mời anh tham gia.
Tối hôm đó, tớ dùng hòm thư của bạn tớ gửi. Sáng hôm sau, bạn tớ nhắn tin cho tớ bảo là Trần Lập trả lời rồi đấy và bảo tớ đoán xem anh ấy trả lời thế nào. Thật bật ngờ là bạn tớ nói, anh ấy đã đồng ý tham gia chương trình.
Hôm đó, tớ cực vui vì đã giúp được bạn tớ. Có chút tự hào về khả năng thuyết phục của mình. Nhưng xét cho cùng, nếu Trần Lập không phải là người có tấm lòng rộng mở, nếu anh là người coi tiền là trên hết thì dù tớ có nói gì, viết gì cũng là vô nghĩa.
Anh có thể đã ra đi nhưng tinh thần của anh qua những bài hát sẽ sống mãi.
See Translation

Ký ức về tuổi thơ của mình là hình ảnh mình cứ đứng hít hà mùi bánh Ga tô của xưởng bánh nhà hàng xóm bên kia bức tường

Ký ức về tuổi thơ của mình là hình ảnh mình cứ đứng hít hà mùi bánh Ga tô của xưởng bánh nhà hàng xóm bên kia bức tường, thơm và béo ngậy vô cùng, những chiếc bánh vàng ươm đẹp đẽ. Hồi đó mình cũng từng ước mơ mình cũng có thể làm được nhưng chiếc bánh thơm ngon như vậy dù rằng mình chưa bao giờ thích ăn bánh ngọt :3 . Sau này công việc của mình chẳng hề liên quan đến bánh ngọt, hay đồ ăn nhưng đôi khi ngửi thấy mùi bánh thơm lừng lại nhớ về ký ức đó. Khi mình đã sắp trở thành 1 người phụ nữ trung niên chỉ thích quanh quẩn xó nhà khi hết giờ làm, tự nhiên lại ngộ ra rằng mỗi người chỉ có 1 cuộc đời để sống tại sao không làm những thứ mình muốn, đi tới những nơi mà mình muốn tới, chia sẻ mọi thứ với những người mình yêu thương??? Và người phụ nữ trung niên là mình đã quyết định đi học làm bánh. Mình vẫn nghĩ rằng nấu ăn cần giành toàn tâm toàn ý vào nó thì mới có thể làm được những món ăn ngon, việc nấu ăn cho ai đó rất quan trọng nó giống như tình cảm của mình giành cho người ăn vậy. Mong muốn sẽ làm ra những chiếc bánh bằng tất cả tình yêu mình, vì vậy nếu ai đó nhận được những chiếc bánh mình làm hy vọng bạn sẽ nhận được hạnh phúc mình trao đi cho bạn….

Có người bạn hỏi ý nghĩa của cái hình đại diện có băng đen với e ngại giống biểu tượng mang ý nghĩa khác

Có người bạn hỏi ý nghĩa của cái hình đại diện có băng đen với e ngại giống biểu tượng mang ý nghĩa khác, mình xin chú thích rằng khi mình làm hình này là có nghiên cứu học hỏi của nước ngoài: cụ thể là nó phân ý nghĩa biểu tượng theo màu, trong đó màu đen là đại diện cho sự mất mát người thân. Ở một số hình đồ hoạ, người ta để dải băng cách điệu cho giống chữ “R” trong tiếng Anh là “Remembering” hoặc “We remember” = tưởng nhớ. Nhà mình yên tâm nhé! Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà!