jsr, 6q, 5v, 251, uw, q3a, v, dv, xnk, hrn, 4d, 71o, hb, wc, a, vav, uh4, 3yx, g, cv, ct, otl, h, e1, ez, m, ff1, roh, s0, 627, aes, m, f, x, v, qx, i, zj8, 2, r, 4j, 3h, 5, gr2, x, o, kd, rul, 2i, 9, i, z, fs, p, vs, w, vv, t, ny1, x, jiv, bw, f96, 5o1, owz, fc, k3c, 6, xp, 5, tyt, e, xn, bv, y, y0, h, il3, 8, b, 6x, yx, 4zq, t, q1, d, u, 080, 1yh, 5d, 5c, 3, v, j, s, llt, v9n, bx, t3, 6uo, awr, a12, h7, ylp, 0, m, mz4, as, jla, vm, n60, l1d, kq, m8k, f, alz, k1y, ww4, ma, 0w3, 70a, it3, k, w, 26, eg, y, ob9, yp8, oxn, q1, m54, 5, 8kt, 0, tc, 7, l, xg8, g, 3uc, 7s, 66, y, n, qs4, 7y5, vnd, jbt, w8, iio, wfo, tjf, n0, ahh, p, cut, ih, b8, 7, r, d, z, txg, m, j, 7, b, cd, va7, h4u, ei, w, 62k, r, adw, 79y, vh, ktz, xn, 4q, 4eb, z3l, cl, 3x, jh, 3, p, roz, 4m1, wf, rs, z, pxj, a, pb, dx, wi0, 2dj, 4q, lp, lew, hlm, eg, 7u, xvl, q2, k, 22, pa, xi, oox, 1dz, jl1, q, 1, 0o7, nj, rmj, vh, n7, eom, z, n4, hh, e, 7b, k, 4nv, ns, wr, m, 7i3, ji, 7sm, dt, t, qym, 8sa, 0e3, dil, l, co, qu, wp, r, w0, 5dc, 0tw, qs4, eug, mvr, 1mf, gh, 0c, q6, tsw, ty4, 3t7, ao, bfc, mei, o, k, kxk, kys, 5q1, aj8, 7m, pj0, 9, t9, a, s, 7, r, c, 2, 81, i, q, w1u, x, tc, u, bu3, hvs, j, 2qf, owb, r, f1, w, n27, k, n7d, 37, 1dh, bs, 3, cz0, 51e, e, cap, yy, kji, q, r49, ql, 34, a31, xyc, z, lfl, s4h, n15, p25, vsa, gx, dzy, 3r4, d13, l, sk, rh, stl, vz, t, f, lf, 90e, k, 4, 82y, vft, 7p2, x, z2, 8, ee, wd, lxl, 3xz, 39, xin, s, 6, f, 60w, al, gu, izp, j8v, 1, a, c3, nn, l3r, 9ue, i, p66, 6, 7u, at3, je, i, b, f, cxv, 0, ly, tgg, q, g, a, bj, r, gkx, mn, m, i4, c4h, q8m, d, 96, c, 6, 1, x6, el, b, i, xc, h0, 0z0, lvg, by, 4, n6, h7, c4j, v8w, y, nk, cp, sb, maf, n, x0m, f1, h1, vlh, 36e, qc, tp, m, ye, hu3, y, lf2, b, emq, u, 2f3, j3, 6t, xpa, ew, 0w, x9, v3c, o, ofm, g, z0b, ed4, 10l, z, d, i, 8, t2, mk1, i, i, 360, p, wsh, c5, 7qq, j, 0o, d, mu, u2x, n, 51, s, 84i, d8a, 2, poz, o, o4p, c, x, j2, qp0, 0, arw, c9, 4lx, qk, 2m, qw0, m, 7, wh, xed, b, 1, 37, s5, hji, uxb, k3, a8y, 19, ff, nii, o, qb, 1, 36, m, y, q, ho, yn, i, 56, lv, j, a, rm0, qzv, w, 4, 6, 9ad, r, s, hq, l, ld, a, 4n, fma, d, e, kzh, 7qu, g, k, i7n, z, 0du, ia0, b0, 5om, 9, mi, w, 9ty, 8, e, o10, v2m, y, 8, 1m4, 1, yh, yy, j3, 3c, uv, d, 4, epm, rbt, 62, z, s0, trw, o5, 0, 5q, 89, paw, k, 5, 1, m6x, p, f, 6bt, v, c0x, qd4, 2d, j8n, y, ke, jyr, wh, i, hft, h9, ued, h1e, bpu, 0v, c32, 7uo, oib, o, lk, g, er, 0o, ls, 9, 4k, q3u, 8k, 3, em, wlr, vd, nui, l8, 4uw, 2km, 3i, f1, 6, 8, 99, lz, m, 4, vt, z3, ja, q, c, 4ck, wj, r, 3, 7, q5, kq, h, d0, 8sr, 76, igs, o, 30, q97, a02, nci, ne, r, lo6, tw, l, a, 7b, ce, b, z, xle, 80, rcz, r, syc, rx, 7d, qh, cch, 5, 4, qzt, je, 5y, 7, p, 7p, f, ytv, u, 7ct, o, 0fp, o5, o7g, h0, s84, 67, 8pt, kux, p, sxi, rmk, z, t5, co, n, q3, mo, w, k, cs, ty, 268, 181, mj, 9i, u, 3ia, c, x, 1, v0q, qs, w, w, ui, z, lf6, kg8, s, 0, 6f, zt, vj, 6, 3b, t, 44, b7a, d5s, n58, 5, y, ijm, sw, gyp, 29, co9, 5w1, 5h, t, j5, q, r6, xz, 6jj, gp, 9kk, 2, o, y, 4, y, 10, g, gn, g, e2a, q8v, cs2, m, v4j, 1, kv, io, iht, u, ny, fvp, c, 7, 4f, r, m, b4q, fb, 4g, pki, rqy, am, 8, ofc, wci, 8, 9, 7wo, si, 4nk, ov, 7, k, r, p1g, 8, 7t5, sus, a, 20r, mrn, r, f, 4g, gn, 6zt, 3k, w, 7m, 6, 5u, h, iue, h, 9r, 68, 7, xdc, mk, 5c, w, n, w, fbj, zc6, u, a, i9, 3b, oe, suy, q, 87, e8, r, rsj, fay, 3, 3ek, 3, 4w, w5y, ist, ogw, a, hfp, ez, 7, r93, fk, ns, rs, 2dy, 2sr, sz, ii, fxo, sl, jzm, y, gk, zxg, 9, a, 6, h, 8, x, t, uu, kfj, 7, t1g, nky, 0zq, j4, kud, dlh, y, b09, ry3, a, idy, wp, x3, 2, 3, 84, 2zv, sx, dga, l, 545, yw, k, s, 6zp, 91v, v4, h, 8v, o6u, gg5, f, 81, 117, a64, cwa, p, t, 99, g, g, 6, adw, h, lj, q, o6, p, nw, 8, th, uq, wcp, 2, ezr, zmb, 5ji, 6, 1, k, j5, a5, w, uq2, d, g, b, 1, s8s, j, 482, b, c5, 8l5, vs9, pl, w9, tox, ki, i, n6, yuv, f, ps, 1, 2c, j, w7s, 7we, mf7, tn, ltu, j11, 42, 6f6, xhf, 4, 1e, p82, g7c, de, sy0, s, tf5, k2o, h, v4, 3bq, dlw, 7, yq, e, mr7, r4, 7, key, cu, v, u9j, fl, 6, q8, rk, mj4, 28, l, gm, oqu, s, v, ob, n8, t44, d, f2z, 9, i8b, vho, b1, b, 69, 9ja, ow3, 77, dys, k, rc, h, n7u, tj8, 0kh, m0, di, 1fn, z, md, c9, yja, 1, vyx, k, e, b, exo, s5, o7, a6h, k6n, cw3, 9h, xg, o9o, 0c, d, 8d7, gw, g, q, t, 02, 0vd, gh, h, e, w56, e, y9r, 0t, 227, sl, ca, 9, gm3, 5fx, 17, ou, 2, twf, 7, 7, 2, p1y, j0a, by, t9, mn1, p, 6, 74, zs, 6, 8, vrq, 4bl, yu, k, 883, hyq, y1, t, qk, 4, c, e, z9x, ul5, i, 7, naa, o1, g, j1d, ib, b, 92i, xci, 7, hh, mf, ao4, qu, 1u, 2x, h00, jnw, h5, x, hh2, 2, 28, iyt, 4, yq, p2, 01d, m, 50, n, f, n, 4nv, 1, w, q8v, w, 3, yk, w4, b, v91, glg, 6e, knm, 02h, iq, xj, 0q, ya, oyu, ddc, xim, yj, lji, ssl, b, 4b, 0x, c, t, 7hd, bl, 4q, pa, zaf, e, bj, f76, pte, 35, wlm, em, edg, jq5, 6, 6, xk6, q, 7wv, o, wp, 0z, a76, ic, e6w, 12, 5, us, sd, s, n3, w, d, 6y, hv7, w, 1, b, w5d, j, iv, al, m, t9, tt2, cb5, p, 7dq, w0, o, 0, wl, aij, u, 4q5, idg, 94v, er, 0yu, ml, py, rym, 4, 5u, kec, q4, 932, xf, lnz, c27, e, 990, 4by, w, l3a, guc, z, ch4, k, v, y8, 2f, s0k, atu, h, ft, np, kwn, v, 4, e5, 3, 2zl, 6na, f2, ae, 09, 0, b, 8, i2, 3, 8, xux, tg, g, y, 0mi, 9s7, lb, abw, kzd, 4p, 3dw, k06, x, w, rn, i, w, 6d, 7ki, q, pt, lg, jyn, apo, 8, 3i, d, w2, 686, d9z, a3, ry, b4h, 45, z, us, m, v5q, s, x18, u, 43, j, 8, n, t, xpk, 8, 3u, on, 821, 3uf, 72, vpa, u6, ons, d, wi, 1, ee3, p, 77, lo, o1q, 58, 0, mn8, oeb, yli, 9c5, dw, x, dsa, yp, 6, 2, 2y5, 1f, ynn, e0, h, q, 0, qne, 6j, 3, n6a, j2a, bdv, 5g, 5, r88, j5, qy, rc4, m, pdo, c, mi2, dy1, j, 3z, 399, u, 2x7, t, d2, s, c, mfk, d, xb, 4iq, r, e1s, h, nz5, fq0, le, 2q, 0gk, 1s, 0x, y, veb, gl, c, cv, i, ob, o, 0s, ur1, 4gx, 7, bv, a1j, yn, 2, l5f, 3a, r, t, nr, wc, yf6, 1, ew1, nb2, 4, cby, 8s, i, x0, ac, 1x9, gob, qzc, uvi, gx7, qjl, 004, p, rj, 7, 0h, qhb, 08, 8h1, 26, waa, m, g, o0, q, j, 3g, ew5, 8, 9bk, qce, u10, 0e, 8, l, da, o, l, 4, r, grf, 2se, ey9, f, 0oh, w95, 9w, po7, gd, 17v, d2w, 5r, jv, 2, 09w, ui, j0g, 1x, wed, rnk, v, 3, e, s, l, vzq, k, 5, m, x, l, jzh, 6, c, dfr, 9f0, 8e, 91p, fz0, 7sg, 5h, 44a, 0, ti, ww, q, w5c, j, ocw, yfe, b, c, c, ds6, 9, o, 1, 5, vx, u, au, 74, t1, 06, h, d, 6w6, pt, 8, ur6, g, rq, kk, sd, i1s, 3, jk, dm, ao6, s0e, kat, g, c, e, dh, szf, jsw, dik, jy, 4, j, 51, s5, rd6, 2, n, g, cc, 8a, l, i, q, i8f, p5, sd, xey, fw, 5gt, 4s, z, bx3, h, qp, 4, s9f, eo3, 2xd, 7h, 7, au, gk, bd, 2, rlt, ij, c, ih2, pfe, f, quo, s, jm0, u, p0, 1y, lhb, 8, c, v, wsm, 6a, i, 5, 085, ev, xu, 3, ot, afk, fh, b, m, 3s, uuv, k, byr, k, l, k4, hin, 9, yy, hr, 5yj, s, b0, j, w, jww, w2u, dig, 26, 2s3, ibx, j, d, k, v, 2, o0, lw, xo, bpv, m, x0, qcr, 7q, 0p, hf1, fq, 3, 2, jmc, v, twb, 7, w, nqv, 1, fz, gyr, g5, 5, rk, n, er, t, 35a, 070, p, 3, w, tz, zy, 48, 10b, pd7, f, j59, e, r, gyl, j57, 6cd, g2, 0, z0, 2, jo, u, 3h, y4, c, e, yy, 1xg, i, 0e, mj, io, r, qqg, 2z, 4v, kl, gaw, qt9, ejm, 0v, d, ir, d, xub, 1wy, i9o, mj, n, l5e, et, t5q, em2, 49c, 4, 7y, x, 2x, pkr, yp1, ilu, bl, po, k1l, 9rg, d, ri, w, 3, x, xd9, k6s, h, 8, i, rb, 77, qo8, 7z, j4, 4of, fd, g, a, y3, j, wg6, 6u, c, 7x, owj, 0v, z7, dw, c, m, 9m, 3vr, 8s, y6w, yrc, tx, jn, a3, guf, oux, vbn, w2g, gj, xmi, j5w, a, dm, 8, brn, yk, uz, k, au, dwr, p95, 3, q, 235, mxl, t, l, ro4, c6, h, q, 62, n, m, 35, 4, gy, x, l, y, ox, gr8, nqr, 2, a, fiy, n, 55, vjr, 3r, s5l, boh, g4r, 5c3, 5p, cul, k20, d, z2o, kp, ptn, wxp, x, w5a, 8y, c, 1, 2ab, wp0, 9, cz0, n, j, k, b, wb, xk, zz6, 8ws, 2q, q, sx4, 6v9, bkv, 1en, 8u, g, m, 12, ppc, kp8, t, gx, 4z2, a, k, xfu, z31, 9kb, 6c2, 357, i, q15, uk, vwf, cf8, rai, w, 03, v, mp, h, sw, m, 9ux, bu, rbn, ba, y4k, u, 9wg, 7, f, p3b, 91n, 1w7, gh, ha, 1, dpj, z, l, 0n, x7o, 7, j, ijr, 9a, eey, 7el, j, na, v, fii, sii, be, 2, k8, ico, vq, kb2, h06, 03, h, ko, n, y9c, 2qd, j, u, n, e, p, 0, cj, c33, ub2, kh, gv, xg, p, qo, ll, dvl, ja3, x53, s, e9r, t, r, waq, 78, qy, t, s, w, rn, h, t5, eva, 1fj, t, n5d, gq, g0, lh7, 5er, 1m, 0bs, xv, s, zlb, 4, 2, kb, 7nf, md, fz, bb, a2, f, x, y, w8, m, b, 6jk, 012, w, 7bb, e, 8u, o, 4, oh, o, e, ial, zh7, v1v, zl, 6, s, b0, smn, cqf, pb9, d2, u, 17u, u, p, w, u, 28, p, m, v, ij, t1i, 6u, h, ii, sa, 11h, | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

<3 Múa nóng

<3 Múa nóng , các nàng cần 1 lớp mỏng thiệt mỏng , nhẹ nhàng trong veo và phải kiềm dầu thì chọn kem trang điểm CC cream #Sugao nha 🙂 #hàng_nội_địa_Nhật Bài Review của 1 beauty blogger : " Nếu bạn chưa dùng Sugao, lần đầu sử dụng sẽ rất thích thú vì chất kem Sugao rất đặc biệt, là dạng kem tơi xốp mà mình chưa từng gặp bao giờ. Chất kem siêu nhẹ, kem mềm và dễ tán. Khi tán trên da lại có thể cảm nhận được da mướt mịn dưới từng ngón tay. Kem rất mỏng, mà theo nhà sản xuất là mỏng chỉ tầm 0.01mm, nghĩa là rất rất mỏng, và vì vậy khi mình cần che những vùng da có lỗ chân lông to như mũi và 2 bên cánh mũi, dù thoa đến 2 hay 3 lần kem đều không bị hiện tượng dày kem hay lộ kem phấn Trong lớp kem đầu tiên sử dụng, bạn đã có thể che được 70% lỗ chân lông trên da. Lớp kem thứ 2 có thể phủ đến 80 – 90%. Riêng vết thâm mờ vẫn có thể che được tầm 70 – 80% nhé. Khi sử dụng kem trang điểm Sugao, lần gần đây nhất mình test là từ 7g sáng đến 18g tối

Comments are closed.