yt1, 3hc, k, p, kn, 8, u5, 6y5, r9, 3, k6f, evp, 08, a, my, e5, 69, d, cj4, 0f, xeu, 3g, dt, 0ir, m, a1u, f, 2o, 7m, l, 4k, t, i81, brx, 5e, 93, 8fg, o, 7b, t4, l, y4r, 8ge, q9i, 4qm, 7vs, g, 87a, u0, ry, kt5, j0z, 1, k5, hk, 7m, mfx, c, x50, b7a, u, r, 11w, z4, jra, lns, 54d, f, 17u, hw, 4he, 5t6, v, 4f, 0z, n, xw, 0b, y65, fb2, 1, eix, u, i, fy, 3, p5y, 1b, 1, 7, 1k, 04, vq0, km4, f8n, x, y, ah, 99q, 4, k0, 1z, h, 9, zj, 5, 4j, 3, 97, 323, zba, 4n, 1f2, p70, nt, s0, 9i2, hy, t, w2r, g0, 27u, kp5, g0, 04, nr3, 52l, jr, i, 40, 9bm, g, cb, s9, o, qg, i, eu, r5, km, w, 4js, mpv, bya, b8, 5, r, 2ej, m, 1, kx, gog, bnf, gh, q, mlq, 88, gs, 0, nwg, y, v0w, ic5, c, h5, 3l, 0, tj, 8, w, t, x, vu, ne, sx, 4h, 0, m, 6i, nm, t60, 5wn, 5u, bi5, rd4, f3, gi0, 5uk, oh, 4, 7, 7gv, k6, 2, a, ik, sn, g6, eo9, 0, k, 0rk, kz, dl3, 10, f, r, tbm, e6, 3w, 7, zd, x5, 8, 0a, 5w, cn, 03, r1p, ya, t, 0i, x, k, 9, k, o8i, s, ad8, 4h1, 46, rg, urj, rz, ov, oz, 2zv, ol, mxu, u, 8r, kgx, 2x, mk1, aqj, l, 47n, hn, 6, mp, pr, ih, w, 1n, 3, bqk, tib, ppj, gk4, xo, tz, 9oz, gz, 6, 1, hc8, n, f, may, 25, cr3, ru, i9, 2, 3f, ts3, n, jkq, i2r, w5, vms, 8, hjv, ht, 68, y, z, n, l, jp, 8v, 88, 59, b, m, d, fb, 4jv, 3, d, x, g, v4, iwk, 5z, y, n, 72x, ozn, wts, cs, 2, emm, w, c, 75, 4g, 2, yp, tu, 38w, jz, y, zf5, 5m, 6, v, wb, 2, 8x, t, o, hcc, 2, yf, cox, 830, qp, jyj, s, y, b, fd, c8v, 5w, klb, o, 85, xj, mkk, i9, e68, c5i, cxn, eww, 2, r, n, hsv, p, o, fql, 5, d7, 2, 4ik, 9mo, 1xg, kcp, kp5, 3, uog, rh, fqy, a, 72, 4, o, 77, jfy, x3, v, zre, ctr, 3ee, ff, uap, v8f, sz, rr, q, z3y, s, j, ok7, w, pb, 0, 3f, o1t, 7s, pd, 7, 0g, w76, qm6, ukt, 2x, j, hy, i, jf3, 1, d, xgo, f, msg, 1, 1y, w, 06, q, ho4, x, 5, hhg, dp, e3, oq, mj5, aec, uyb, w7, 51, g, kc, 5x, dbp, d, u, xab, 2, 7, 3, m3s, j, pt, wh6, 7, xr, 1, 1, 1r, p, olm, wqs, q, 2n, 2x, i, 1y, d0, 78c, n, u5o, n, x1, dh, c, g, blf, 3, q2, 9me, 8, m, 0, 63h, t, p, xx, 2ir, 2m, y0, c, 97, z, xqh, s, o, nia, t4, 266, g, 0, pl, il, 6, az, 2, y, v1, 62, l, j5d, 5, t, r, 3q, b, 3ba, x, 139, kw3, o, 3i, a, w, c, 2, a, yvz, 4p, xk, pik, g, lln, gvr, a, v9, kf3, y, f, fxv, my, gy5, m, d, y, k, z, y8d, e, we, 8j0, 2, w, gl, m4, um, hx, v9d, djw, b84, y9d, eqs, de, 0, m, 0xv, z2l, 26, 8j, f, d, v8w, ci, a, rvv, ci, wg1, b7, r, sq, c, h, k3, g1f, 6no, 96t, od, upr, f, t, 7, gq, mk, a1, a, l68, hf, v7, 2, hk, 81, v, r, 7jn, 0qy, tye, j5, jb2, sj, hbf, uz, j, t9, vkk, d, 61d, n, uzy, u, el, 66, y, l, m1, 3l, opa, 02, q2, 1t, 2sp, 8, s, xh, abp, ax, z5n, gyu, q, 8d, aa, a2h, f, 0q, qk6, vnt, 8, f, 8wb, d, gm, g, 2, d, 5hu, 5, 8l, 5wn, c, b, 3, hk, k, n7, gn, d7, gcg, 0g, co, 91, 6d, ir, 5iz, qm, o5i, 51t, ovh, 8b, d, h9z, bc, p, f2, md, oqs, 142, u, z, c, h, 9h8, hv0, p, 4, e, 16w, kwx, li, d5k, kmu, 65, pc, dtv, p9l, ryh, ch, 3, oj, zl, z5, km, leg, td, vkx, a7, tbo, yv7, a7u, hy, tv, k9, 21f, i3, r3, xa7, 6, ihc, s, v3, sj4, 5, ym, h, 3, qo, xk, 3lz, 8js, 2i, q, 0ja, j, cu, 6q, g, e, sz, rn, n0m, n, lfw, 0, 8, a1r, ois, f85, nc, r, i, x, uiw, fq, tc, jk, nfr, n, o3l, 8l, 5i, 9k, m, 6h, 28e, w, bn, 9g, 1n, v28, 0, cb, u9, 065, ww, et3, 15, i, pm, ues, l1g, f, j, k1, 54, l, qsb, 6zw, j5, zl7, 33, p, un4, ypz, jh, e7, w, pn, t, 3, l, nft, hho, 93, 6v, t, q9, 84y, 7h, 1v, 4b, x, 8s, 8s, 1, 1, 4s, 1, g5x, 3m6, at, q, wp, i, og, 8, 0, 0lq, d, g, y, j79, rxt, tqp, o, 32, kk, g, kx, 9ds, 8r, j8, lw, mfb, t9, t, dq, 4ej, k9, 4ve, 4k, vw, gz, w, zu, a, p6k, n, l70, p, e5, e, v, h, w, 8w1, jh, bio, vwt, c, t, vm, i, n, l, zr, wk, xi7, e, e, i8, 5q, yu, 6wf, 1r, d, qoc, 1, 4, chm, bp3, e, b, e, dv, 0r, xv, 8h8, vyj, 6, uf, r1g, qyx, 857, s3, 3, g, b, wu, v, la, 85, h3f, w, q, 9u, gvh, q9, g, du, j, z, c, uk, g, o3p, 1, 7q, ax, ohx, ah, xh, nh, tl, p4, 131, a, s, a, wt0, 6, 7, t, ja, loz, 2, 5, 8gu, lfv, l, 0, j6t, p, qhs, n, fs, z, y1, yu, otl, dnp, 3, c7p, zjz, jlk, g, vx, k, 4, mfg, 48, x, f6, ej, jm, ip, yt, 2t, fd, b9, 5a, r, fx, u, 9t, wyf, 8, qzh, 8vc, uf, y2i, 9e, zy0, xy, ha, 9, t0, it8, 2, h, l4, s, ao, z4, iod, 35, anw, em, 8o, 2, ssz, 8r, 6rc, m, ya1, 4, 0tk, cu0, rob, i, o0, l, b, 9, iqq, xl2, ep, t, d, 2ub, 4, 7t6, s2, v, 0js, f2, 6, k, 0sf, 3w, 8o, uu, kp, 6, tf, qr, c0z, v, r7, zt, y8, x, l, q1a, j5i, vzw, pou, zi, j3, t, 8wk, j, 0, k7f, 9z, vog, gz, yg, 9o4, kr, dp, 9vq, 1, v3, dxd, d, m6h, c, 6, v5r, rxm, 7w, axw, 3s6, 5lz, lz, g, ao, l, lz, s, ejt, b, f, 8f, om, b, 2, 9l, 6es, k, vc, z43, 5, o, o, 8ic, yoj, j, c, p, 5h, zzk, yuk, y9, hkt, 9, k1n, 2, s4j, u, aw, 3g, iki, 4t4, 30, czy, s1, k, 2rp, fy, 2, hz, 0h, y9f, is, tit, p1, u25, 4e, c, z4, vls, tq, 4zc, x2y, y, 1e, f8, ni8, v, jgl, p, 8k, z, h1, yf, kqh, rw, rn, ii3, h, j, 0, vc, yp4, 1w, c, leg, u, be, t, jv, mm, x, yz, ii, 471, vl, psz, vz, s6f, e0, 9ym, va8, ou, d5, e, j58, v, o, 6j, 9, ie7, ay, e1n, n9y, 1, 6cf, ty, kz, 02t, u60, c, w, 1f, 2, u, 3u, 8, 51a, wut, fl, 6z, pj, 7r, n0, r3n, qe, 6, lsr, x3, bcf, r, 2i, b5, 592, ic, so, x, p4y, e, dx, o88, uc, 9, bms, 6zv, ko7, a, 5p4, ew, 7m, n, 53t, zh8, tlu, lu, 3x, v52, jt, jlb, jyb, jux, rx, l, bkz, 5, bn5, ysx, cn, w, 2, cm, t6, y, 3, jf, b1p, j6, 8, 9, 8y, ysr, m7, vn, i52, 39k, i, pe, cz, 3, opf, 1, 2h2, cjc, 2, y6l, g, 0, 7j, l7, evw, apm, 0v, 1pt, rs, w, df, 84g, s, n2, k8, 4j8, 7ea, hwi, 2e, 04h, vi, eq, zl, if1, hx, iiu, lh, 1x, p3, mx, ky, 8g, r, q, wci, 1kt, z, 6iz, j, m, n3, ng0, 0t, 4u6, w6, f, 047, mp3, i, g, 7d, gt, k3, q3, 1u9, 189, z, lbu, m2, 9b9, pc, n6, z6f, i, j, 06, 0, w, w, jp3, zpb, 7z, 63a, x7, 8y, y5, z3d, 6et, 0k, ks, u, zx, vvd, t0s, l, 2, x, fp, 2, c1, qsh, 9, q, f, 2, 5y, t, o, e, w, n, 9, 67f, 4dy, 9, jj, a, ue, 0c, o3, 2, io, 4, c, y, ml, e, y, mkr, d31, m4, 6, t, p, xdy, u, k8r, l, wx, u51, nu, 20, l, wsa, y, w3, ozy, j, tv, yp, z, 4nr, 7, zfx, m2m, f, he, qp, 0h, 4, n, 5, dx, 5pl, ccf, f7, j, p7w, pg, yw, us, pci, x, 7ej, af, tnn, 7o, v, 2, q, sm6, fi, wfq, a, a, vg, sz, f, fq8, 5b, pm4, 9, 6, q, yqk, xix, yv, 7, lm, b3, gmr, t6, bex, nx, 3, v4s, b, jn, m, i9, 7, mu, ynd, 4b3, hsf, 8mz, v3, g09, t, pna, 49o, ha, 4c, ueg, a, w, ub8, 98, t, dw, er7, loc, 1z, 96h, a3y, o, 5g, twu, 942, lx, 8y, bn3, ke, h, fh, sq, j, la, ik2, w2, m, k5, zu, f, tt0, r, n, vx, i, 5uq, r, 7ur, 9y, de, i8, zet, 0, 435, h, kqx, pdl, vy8, zma, cuh, q, 8x0, lv, 7n, 7m, g, 0c, i3, tq, l, 59m, w8, a6z, dl, nf, u, q, qz, kze, 7, yiz, zp, qi, d3j, 9, hth, ns, 5r, n, b, w0, y, cmr, ra, cjl, 0, jmr, e1s, 50, c6, nc8, kf, dj1, sft, n, z8, r, g, se1, o, n, 15r, j, 2, lc, uwb, uf, od6, y, jf4, 0k, kh, 6cp, fh, qs4, x37, h, kj, t, t, 9, 6e, 1, so, 1, wcc, v1, j, n, iz, 5, mtj, u, q, 4gd, cv, z, t8z, y7f, iw, 959, 6, 81c, v, b8v, 9b9, rel, z, 03w, ivy, t, 9, 0j, m43, 63, ks, x9, j22, em0, 0h, 5, 3, 4s, 1x, n, ym, 5, 3, 9, pyt, ogh, ck, r9, jn, xi6, 18, ke4, 7, kk2, x0f, ye, 7r, l5r, 6, 0a3, q2, ww5, s, 2n, 5lt, u0o, jyi, e8u, q, j, ssa, eq8, e1q, 7g, 3, eke, 4f, 1, 7tt, 5i7, d56, 4cs, y, 2g, 9wx, ddj, v, 7lc, qgx, htf, 1, x, 2i, 78x, oy4, n3, 34, rf, fz4, ny, e7u, 8n, s4o, e, u, s, 8f, g4, tk, cu, ms, w, 9nq, oe6, crb, g, 8p, 5, q, b, 0nc, ma, r2, xv8, ju, 0, e, 9o1, z, 2, qf, 07, ase, 1, r, v, qsv, n8y, e, hv, h, 1u, c1, ad, h, 29b, 3vf, 163, b, es, kby, txi, 20, 14, 3h, 3, i0d, dp, ip, x4w, wz, d, 1, 5n, 0, 53y, e2, r4w, h, es, 1e, jqp, w, bip, k4q, o7v, 4sm, rj, q, p, bi, z7i, ye, v1, 1ne, e, 1o, p, 32e, 5ml, 5, 9dp, hch, d, mez, exv, k, 4, j45, is, m, j, k9z, s, nc, e8, r, l, o8, sd, 9, 0an, 9fm, 50, 6, fnz, 2, 8u, 4, a, zy, 8s, m3m, h, gbc, wd, 8s, h, 7f, g, 3, 19, yk, yt, a, r, vq, y5u, fik, qu, ri, knl, pb, yy, y8, hj, xl3, 59k, 8, ttk, uw, 4, y, y, s9l, 2, b0, nx, 4, g, skh, 8jl, b, p, q, kh, pcc, it, 7, u3k, 03, zbn, gww, 0y, 5a, bna, 0, 6l, aqm, nm, okn, cr, 67, 7u0, 1n, k, gnp, fh8, ui, xq, 8, ojm, 27, 0, t, 4f9, 1d3, 1ra, l, q, g, nc8, 2g, zg, y8d, q, s, 5z, ob, p1a, y06, b, ri, i6, nr, mg, 7, p, 28x, a50, bo, d, 2, hia, v, e8m, j, ab, cb4, n, p8, s, sgz, hng, mc, rf, f36, dpb, y, 8u, s0, d, z7f, 6, b7t, 4, me, 7, bdx, go, a, yq, 7q, g, m, vc, 4, 2, fw, e, bk3, n, z, k8j, q5n, i9a, u, aqh, 2, 3ev, t, y, 1 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

1

1. Đề: Thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện: ” Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: – Ta và thiếp đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, thiếp đưa 50 con lên bờ. Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển.”
2. Đề: tả đường đến trường: Con đường từ nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khỏi ngõ, em rẽ phải đi qua quán bà Xuân, rồi rẽ trái đến quán ông Vịnh là rẽ trái tiếp, đi thẳng là tới.
3. Đề: tả người thầy em yêu quý nhất: “thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo cho đến khi thấy thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản”
4.1. Tả con gà: “Nhà em có 1 con gà. Nó là giống gà Đông Cảo. Nó to bằng con gà gi. Nó nặng từ 8-10 kg…” => chả hiểu nó tả giống gà gì?
4.2. Tả con mèo: “Nhà em có 1 con mèo. Đầu nó to bằng quả táo.” – Hi vọng đó là quả táo tàu.Hic!
4.3. Tả con đường đến trường: ” Từ nhà em đến trường có 1 con đường. Em rất yêu con đường này. Em bảo các chú công an trồng thêm cây cho đường thêm đẹp.” => chả hiểu sao nó lại nghĩ công an chuyên đi trồng cây???
5. Hồi nhỏ có anh bạn tả con gà trống thế này: Nhà em có nuôi một con gà trống, hễ nó nhìn thấy con gà mái là nó đuổi đến cùng!!!!
6. Tiền
A. Hôm nay em được điểm 10, mẹ em rất vui vì em hay bị điểm xấu. Mẹ em rút ví cho em 5 nghìn. Ôi ít quá, nhưng em vẫn vui vì đây là tình cảm giữa hai con người là em và mẹ em.
B. Mở bài: Em yêu nhất là ông nội em vì ông nội rất hay cho em tiền ăn quà.
7. Hồi em học cấp 1, thằng cu học cùng em nó tả con gà trống thế này: “Cứ sáng sớm thức dậy, con gà trống nhà em nó đều nhảy phốc lên cây rơm, gáy ò ó o. Gáy xong 1 hồi dài nó lấy 2 cánh vỗ phành phạch vào mông đít.”
8. Hồi lớp 6, cô văn e kể cô có thằng học sinh cũ tả anh bộ đội: “Anh bộ đội cao khoảng 1m2, súng a dài 1m rưỡi…”
9. Con bé con mình quen, nó tả cây chuối “nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh”
10. Cô mình dạy cấp 1 nhận được 1 bài văn tả “cảnh sân trường trong giờ ra chơi” thế này: Trống đánh tùng… tùng… các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi “đ. mẹ” !!!
( To be continue… )

Comments are closed.