Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Xin giới thiệu chương trình ASEAN+ do Đài truyền hình Hà Nội thực hiện với chủ đề “Bình đẳng giới trong gia đình và xã hội”

Xin giới thiệu chương trình ASEAN+ do Đài truyền hình Hà Nội thực hiện với chủ đề “Bình đẳng giới trong gia đình và xã hội”.
Nữ giới tham gia vào chính trị là một điều rất tự nhiên bởi 1) đó là quyền cơ bản của con người, 2) nữ giới có các mối quan tâm khác với nam giới và họ có thể tự nói về các mối quan tâm đó của mình thay vì chờ đợi nam giới lên tiếng.
Đằng sau thành công của người phụ nữ chắc chắn cần sự giúp đỡ, sẻ chia của người đàn ông.
Có bình đẳng trong gia đình mới có bình đẳng trong xã hội.
Chia sẻ công việc gia đình giữa các thành viên trong gia đình không chỉ là cách thức tốt để các con tham gia lao động từ nhỏ mà còn là cơ hội để gia đình gia tăng mối quan hệ.
Hãy cùng chia sẻ quan điểm với bà Ngo Thi Thu Ha, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ và chuyên gia Jean Munro từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới trong phân công lao động trong gia đình cũng như sự tham gia của nữ giới trong xã hội mà cụ thể là trong chính trị.
#baucu, #lanhdaonu, #35phantram
————
We would like to share the program ASEAN+ by Hanoi Television on the theme of “Gender Equality in Family and in Society”.
Women participation in politics is very natural because of 1) it is human rights, 2) women have different interests with men and they can speak out their needs instead of waiting men doing it.
After the success of a woman it is abviously support and share from a man.
Equality in a family will bring the same to the society.
Share family burdens among its members is not only the good way for children to join in labor from their early age but also it is good to tie up the relationship.
Please join to share the views of Ms. Ngo Thi Thu Ha, Deputy Director of Centre for Education Promotion and Empowerment for Women and Ms. Jean Munro from the United Nations Development Programme on gender equality in family labor division as well as women participation in society and in politics particularly.
#elections, #womensleadership, #35percent
See Translation

Comments are closed.