Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Giải quyết khủng hoàng thừa lợn quá dễ

Giải quyết khủng hoàng thừa lợn quá dễ, so với xây cổng chào!
Để tiêu thụ 200.000 tấn thịt hơi, cần 4000 tỷ đồng (20.000 đ/1kg thịt hơi) tương đương có 20 cổng chào Quảng Ninh (cổng chào này trị giá 200 tỷ đồng). Quá dễ để giải quyết, khi Việt nam có 63 tỉnh thành, chưa kể hơn 700 huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã và gần vạn xã, phường, thị trấn, không tính hàng vạn thôn, làng, cụm dân cư “văn hoá”..
http://vietnambiz.vn/thua-200000-tan-thit-lon-bo-cong-thuon…

Comments are closed.